stad_haven_IT


Wat is een Burgerpanel eigenlijk?

Een Burgerpanel bestaat uit 16 personen van verschillende leeftijden en met verschillende achtergronden. Het is een manier om burgers te betrekken bij discussies rondom een maatschappelijk vraagstuk. Een Burgerpanel is erop gericht om de meningen en visies van burgers helder voor het voetlicht te brengen, en om deze voor te leggen aan betrokken beleidsmakers.

Waar gaat het Burgerpanel over?

Het Burgerpanel denkt na en discussieert over een ‘duurzame’ toekomst van de Amsterdamse haven. Alle drie dimensies van duurzaamheid zouden daarin in onderlinge samenhang aan bod moeten komen: milieu (vervuiling, natuur), economie (werkgelegenheid, industrie), en maatschappij (imago, welzijn), die onderling samenhangen. Want: economische groei zonder rekening te houden met milieuaspecten is niet duurzaam, maar een haven die veel aandacht aan milieu besteedt en daardoor geen winst meer kan maken kan ook niet als duurzaam worden beschouwd. En in hoeverre is sprake van duurzaamheid als de Amsterdamse burger zich niet betrokken voelt bij de haven, en zich niet interesseert in de haven?

Waar discussieert het Burgerpanel over?

De vraag die het Burgerpanel kreeg voorgelegd luidde: "Wat voor mogelijkheden ziet het Burgerpanel voor verduurzaming van de Amsterdamse haven, zowel op de korte als de lange termijn?".
In de visie van het Burgerpanel wordt duurzaamheid in de Amsterdamse haven gekenmerkt door:
- Innovatief en intensief omgaan met de beschikbare ruimte.
- Selectiviteit op het gebied van ladingstromen en industriële activiteit.
- Meer interactie tussen haven en stad.
- Mogelijkheden voor natuurontwikkeling.
- Een goed bereikbaar havengebied.
- De haven als aantrekkelijke werkgever.
- De haven al dan niet verzelfstandigd.
Over al deze kenmerken heeft het Burgerpanel ook aanbevelingen ontwikkeld, die zijn neergelegd in een advies.